Regulamin

 1.  Słowniczek
  a. Hotel – Domowy hotel dla psów Małe i DUŻE, prowadzony przez Małe i Duże Katarzyna Fastyn, NIP: 7282608347;
  b. Powierzający – właściciel lub opiekun psa;
  c. Strony – Hotel i Powierzający;
  d. Spacer zapoznawczy – spacer nowego psa, mający na celu obserwację jego zachowań, stosunku do psa rezydenta oraz zachowanie w stosunku do środowiska.

REZERWACJA

 1.  Warunkiem rezerwacji terminu pobytu psa w Hotelu jest uprzednie odbycie spaceru zapoznawczego.
 2. Spacer zapoznawczy odbywa się w okolicy Hotelu w terminie uzgodnionym przez Powierzającego z Hotelem.
 3.  Za spacer zapoznawczy nie jest pobierana opłata.
 4.  Rezerwacja miejsca dla psa Powierzającego w hotelu jest możliwa, jeśli w trakcie spaceru zapoznawczego pies Powierzającego i pies rezydent zaakceptują się oraz zachowanie psa Powierzającego nie wyklucza przyjęcia go do Hotelu.
 5.  Koszt pobytu psa jest rozliczany w oparciu o ilość zarezerwowanych dni. W przypadku krótszego pobytu psa (późniejszego pozostawienia psa lub jego wcześniejszego odbioru), należy opłacić również niewykorzystany czas zarezerwowanego pobytu psa.

POZOSTAWIENIE PSA W HOTELU

 1. Jeżeli w terminie pozostawienia psa Powierzającego w Hotelu przebywać będą również inne psy, wówczas konieczne jest odbycie spaceru zapoznawczego z każdym z pozostałych zwierząt. Spacer ten odbywa się w dniu pozostawienia psa w Hotelu. Pozostawienie psa Powierzającego w Hotelu jest możliwe, jeśli w trakcie spaceru zapoznawczego pies Powierzającego i pozostałe zwierzęta zaakceptują się.
 2. Przed rozpoczęciem pierwszego pobytu psa Powierzającego w Hotelu konieczne jest wypełnienie ankiety dotyczącej psa oraz podpisanie umowy z Hotelem przez właściciela psa. Właściciel jest zobowiązany podpisać umowę wcześniej, jeżeli pies będzie pozostawiony w Hotelu przez osobę inną niż właściciel. Strony dopuszczają możliwość podpisania umowy w formie dokumentowej.
 3.  Wraz z pozostawieniem psa Powierzającego w Hotelu, osoba to czyniąca jest zobowiązana dostarczyć:
  a. aktualną, uzupełnioną książeczkę zdrowia psa;
  b. obrożę oraz szelki wyposażone w adresatkę (zamocowana przy obroży lub szelkach informacja zawierająca numer telefonu lub adres właściciela psa);
  c. podpisana imieniem psa karma dla psa w ilości wystarczającej na całą długość pobytu psa w Hotelu (poporcjowana na konkretne posiłki lub w pojemniku z informacją o ilości gramów jaką spożywa pies w ciągu 1 dnia);
  d. posłanie lub klatkę kennelową (jeśli pies z nich korzysta).

ZASADY POBYTU PSA W HOTELU

 1.  Koszt pobytu psa w Hotelu w zarezerwowanym okresie jest ustalany w oparciu o cennik usług zamieszczony na stronie internetowej Hotelu – www.maleiduze.eu. Usługi dodatkowe są wyceniane indywidualnie i rozliczane przy odbiorze psa z Hotelu.
 2.  Opłata za pobyt jest pobierana z góry, w momencie pozostawienia psa w Hotelu i nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego niż umówiony zakończenia pobytu psa w hotelu z jakiejkolwiek przyczyny.
 3.  Opłaty dodatkowe (zgodne z pkt. 16, ppkt. a., lub pkt. 19 oraz za usługi dodatkowe) rozliczane są przy odbiorze psa z Hotelu.
 4.  Koszt pobytu psa w Hotelu jest obliczany w oparciu o liczbę dni, która została zarezerwowana przez powierzającego. W przypadku pozostawienia psa po godzinie 14.00 lub odbioru psa przed godziną 14.00 pobierana jest opłata w wysokości 50% stawki dziennej.
 5.  Warunkiem przyjęcia psa w Hotelu (poza wskazanymi powyżej) są:
  a. posiadanie aktualnych szczepień przez psa Powierzającego;
  b. zabezpieczenie psa przed kleszczami;
  c. odrobaczenie psa maksymalnie 3 miesiące przed datą pozostawienia psa w Hotelu;
  d. posiadanie uzupełnionej książeczki zdrowia psa w chwili pozostawienia psa w Hotelu.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia na pobyt psa, który nie spełnia wymogów wskazanych w pkt. 14 Regulaminu.
 7.  Hotel:
  a. nie przyjmuje na pobyt suk w cieczce. Jeżeli suka dostanie cieczki podczas pobytu w Hotelu, wówczas Powierzający zobowiązany jest odebrać ją niezwłocznie, nie później niż w ciągu 8 h od chwili powiadomienia telefonicznie lub poprzez wiadomość sms/mms przez Hotel. Hotel w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę na dalszy pobyt suki – wówczas dzienna stawka pobytu psa w Hotelu wzrasta o 50%. Strony ustalają, iż Hotel wolny jest od odpowiedzialności za ewentualne zajście suki w ciążę.
  b. uprawniony jest do odmowy przyjęcia na pobyt zwierząt chorych, zapchlonych, wymagających szczególnego nadzoru w związku z przeprowadzonymi zabiegami lub operacjami, suczek w ciąży.
 8.  Hotel może przyjąć psa, który nie umie zostać sam (szczeka lub niszczy) pod następującymi warunkami:
  a. cena za pobyt takiego psa wynosi 200% podstawowej stawki,
  b. w wysokim sezonie (czerwiec-wrzesień) oraz terminach około-majówkowych czy świątecznych – Hotel nie przyjmuje takich psów.
 9.  Powierzający ma możliwość zarezerwowania pobytu swojego psa w systemie indywidualnym (wówczas na czas pobytu psa w Hotelu nie są przyjmowane inne zwierzęta). Pobyt psa w systemie indywidualnym organizowany jest zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 17.
 10.  Hotel pobiera opłatę za dzień pobytu psa w Hotelu w wysokości 200% dziennej stawki, jeżeli:
  a. pies nie potrafi zostać sam (szczeka lub niszczy);
  b. pies, pomimo uczęszczania na spacery, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w mieszkaniu;
  c. pies wymaga zwiększonej uwagi ze strony opiekuna Hotelu.
 11.  Powierzający ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez psa podczas pobytu w Hotelu przedmioty i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy lub wymiany.
 12.  W przypadku przejawiania przez psa podczas pobytu w Hotelu zachowań agresywnych w stosunku do innych psów lub opiekunów Hotelu, Hotel zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia pobytu psa. Wówczas konieczne jest niezwłoczne odebranie psa z Hotelu, w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu powiadomienia Powierzającego w formie telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości sms/mms.

OBOWIĄZKI STRON

 1.  Hotel zobowiązuje się do:
  a. zapewnienia psu Powierzonego należytej opieki poprzez indywidualne traktowanie, 3 spacery dziennie, odpowiednią dawkę zabawy oraz odpoczynku dostosowaną do możliwości zwierzęcia, a także zapewnienia kontaktu z innymi psami (jeżeli jest taka możliwość);
  b. przekazywania Powierzającemu bieżących informacji o pozostawionym zwierzęciu;
  c. żywienia psa zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Powierzającego;
  d. dbałości o stan fizyczny i psychiczny zwierzęcia. W razie konieczności Hotel zobowiązuje się także do objęcia psa opieką weterynaryjną z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Powierzającego (wszelkie powstałe z tego tytułu koszty, w tym koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej pokrywa Powierzający);
  e. podawania (jeżeli zachodzi taka konieczność) przepisanych przez lekarza weterynarii środków leczniczych.
 2.  Powierzający zobowiązuje się do:
  a. stawienia się w Hotelu oraz pozostawienia psa o umówionej godzinie;
  b. przekazania wszelkich informacji dotyczących psa, w szczególności dotyczących jego zachowań, upodobań, przyzwyczajeń, chorób;
  c. niezatajania informacji o problemach behawioralnych psa,
  d. poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia psa pozostawianego na pobyt w Hotelu;
  e. wykonania szczepień ochronnych, podania środków odrobaczających oraz zabezpieczenie psa przed kleszczami przed pozostawieniem zwierzęcia na pobyt w Hotelu;
  f. uregulowania płatności zgodnie z pkt 11 i 12 Regulaminu;
  g. odebrania psa z Hotelu w ustalonym przez strony terminie;
  h. pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń w Hotelu spowodowanych przez psa Powierzającego;
  i. pokrycia kosztów ewentualnego koniecznego leczenia psa oraz dojazdów do placówki weterynaryjnej podczas pobytu w Hotelu.
 3.  Pozostawienie psa w Hotelu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, by w trakcie pobytu jego psa w Hotelu na terenie obiektu znajdowały się również inne zwierzęta oraz by zwierzęta miały ze sobą kontakt.
 4.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zranienia lub urazy pozostawionego w Hotelu psa, które powstały w trakcie zabaw z innymi zwierzętami.
 5.  Pies będzie traktowany jako porzucony w rozumieniu ustawy o Ochronie Praw Zwierząt w przypadku, gdy pies nie zostanie odebrany przez Powierzającego w umówionym terminie. Jeżeli Powierzający nie odbierze psa w terminie 3 dni od upływu umówionego terminu odbioru, Hotel ma prawo podjąć działania przewidziane prawem. W szczególności jest uprawniony do pozostawienia psa w schronisku oraz do powiadomienia właściwych organów o zaistniałej sytuacji.
 6.  Powierzający jest zobowiązany do poinformowania Hotelu o zachowaniach psa polegających na zjadaniu śmieci (lub innych porzuconych rzeczy) na spacerach. W przypadku, gdy pies przejawia lub przejawiał takie zachowania, Powierzający jest zobowiązany przy pozostawianiu psa w Hotelu, dostarczyć również właściwy kaganiec.
 7. W przypadku, gdy Powierzający nie zgłosi Hotelowi wyżej opisanych zachowań lub nie dostarczy kagańca, Hotel wolny jest od odpowiedzialności za skutki zjedzenia przez psa na spacerze śmieci lub innych porzuconych rzeczy.
 8.  Hotel wolny jest od odpowiedzialności za wszelkie zranienia i urazy oraz skutki tych zranień i urazów, jeżeli Hotel nie ponosi za nie wyłącznej winy.